Úvodní stránka » Vedení účetnictví SVJ

Společenství vlastníků jednotek (SVJ)

SVJ je účetní jednotkou podle zákona o účetnictví a je tedy povinna vést účetnictví ode dne svého vzniku. Společenství sice může vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, vzhledem k charakteru činnosti společenství vlastníků jednotek je však použití zjednodušení diskutabilní. Obecně však zjednodušený rozsah nedoporučujeme.

Vedení účetnictví SVJ
upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhláška č. 504/2002 Sb. pro neziskové organizace, České účetní standardy č. 401 až 414 a mnoho dalších předpisů. Účetnictví zpracujeme v intervalech dle požadavků klienta, tzn. měsíčně, čtvrtletně nebo ročně. Záleží na potřebách konkrétního SVJ.
Pro SVJ zpracujeme také agendu související s odměnami, které vyplácejí svým členům za vykonané práce.  

SVJ jako daňový subjekt
SVJ není v souladu s § 18 odst. 3 ZDP podnikatelským subjektem pro účely zákona o daních z příjmů a jeho příjmy tedy nejsou obecně předmětem daně z příjmů. Při svém vzniku tedy nemá povinnost registrovat se jako daňový subjekt u místně příslušného finančního úřadu. Tato povinnost však SVJ vznikne, pokud (a to do 30 dnů od dané skutečnosti):

  • SVJ začalo vykonávat činnost, jejíž výsledky jsou předmětem daně
  • SVJ vznikla povinnost srážet daň jako plátce

 

V rámci vedení účetnictví zajišťujeme také ekonomickou správu SVJ:

  • vyhotovení měsíčních předpisů nájemného (zálohy na dodávky služby a ostatní pravidelné platby spojené s užíváním bytu a společných prostor) včetně jejich aktualizace při změnách
  • evidence plateb, sledování platební kázně, přehledy dlužníků nájemného
  • zajištění komunikace s Českou poštou pro platby nájemného prostřednictvím SIPO
  • vypracování ročního vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytu pro jednotlivé nájemníky (vlastníky)
  • vypracování přehledu o hospodaření domu za uplynulý rok a přehledu o zdanitelných příjmech členů SVJ z pronájmu společných prostor

Cena za zpracování účetnictví pro SVJ

Za vedení účetnictví pro SVJ účtujeme měsíční paušální částku, která se odvíjí od počtu dokladů a od náročnosti zpracování vnitřního vyúčtování.

Orientační cena za vedení účetnictví za jednotku: 120 - 190 Kč + DPH / měsíc
Minimální měsíční paušál za vedení účetnictví SVJ vč. mzdové agendy:    od 1 500 Kč + DPH / měsíc

 

Příklad 1: SVJ má 15 bytových jednotek, cena byla stanovena na 140 Kč + DPH za jednotku. 
Měsíční platba za vedení účetnictví za celé SVJ bude 2100 Kč + 21 % DPH, tj. 2541 Kč.

Příklad 2: SVJ má 10 bytových jednotek, cena byla stanovena na 140 Kč + DPH za jednotku.
Měsíční platba za vedení účetnictví by vyšla 10x140= 1400 Kč + DPH, ale minimální měsíční paušál účtujeme ve výši 1500 + DPH, tzn.že měsíční platba za vedení účetnictví za celé SVJ bude
1500 Kč + 21 % DPH, tj. 1815 Kč.