Úvodní stránka » Vnitřní směrnice

Zpracování vnitropodnikových směrnic

Zpracování vnitřních směrnic stálým zákazníkům je samozřejmostí. Pokud nemáte zájem o vedení kompletního účetnictví, nabízíme Vám zpracování vnitřních směrnic tak, aby byl jejich obsah v souladu s platnou legislativou. Takové směrnice pak mohou být vodítkem nebo přímo návodem pro Vaši účetní.

Hlavním smyslem vnitřních směrnic je zajištění jednotného metodického postupu při sledování skutečností a zachování hospodářských operací. Jednotný postup při řešení stejných operací je potřebný pro správné posuzování a hodnocení daných skutečností v účetní jednotce jako celku.

Dalším důvodem, proč mít dobře vytvořené vnitřní směrnice, je mnohem hladší průběh kontrol prováděných pracovníky finančního úřadu. Z praxe je známo, že pokud jsou při kontrolou správcem daně předloženy směrnice, probíhá kontrola mnohem snadněji.

 

Při tvorbě směrnic je potřeba vycházet z Českých účetních standardů, ze zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění p.p. a z Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o účetnictví. Je povinností každé účetní jednotky vytvořit pro vedení svého účetnictví vnitřní směrnice. Stále se však v praxi setkáváme s tím, že v mnoha účetních jednotkách žádné směrnice neexistují.

Každá účetní jednotka by měla mít stanoven vnitřní oběh dokladů, směrnice pro oceňování majetku, zásob, použití kurzů apod. Tato oblast úzce souvisí s konkrétní náplní činnosti podniku a je značně individuální. Směrnice zároveň odůvodňují existenci určitých položek v účetnictví a zohledňují tak konkrétní specifika účetní jednotky.